PILLAR TRANS s.r.o.

Duklianska 4051, 085 01 Bardejov       

   

PREPRAVNÝ   PORIADOK    CESTNEJ   NÁKLADNEJ DOPRAVY

PILLAR TRANS, s. r. o.   so sídlom v Bardejove, podľa §4 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave  

vydáva

PREPRAVNÝ  PORIADOK  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  DOPRAVY

Oddiel I

Základné ustanovenia

Článok 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na

uzavretie prepravnej zmluvy a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí

cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami

podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave.

(2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je  PILLAR TRANS, s. r. o., so sídlom

v adresa: Duklianska 4051, 085 01 Bardejov, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave

(3) Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov,

priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v   medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.

(4) Dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku a podľa

medzinárodne platných dohôd, dohovorov a ich dodatkov a úprav týkajúcich sa dopravy,

konkrétne :

 a, dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave CMR, jeho  

      dodatky,  

 b,  európska dohoda pre prácu osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave AETR,  

 c, poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.

Článok 2

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

(1) Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:

a,  vnútroštátna cestná nákladná doprava,

b, medzinárodná cestná nákladná doprava.

(2) Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy

• celo vozové zásielky,

• kusové zásielky.

(3) Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi

alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla:

          a,  ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,  

          b, ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou       

                jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy  

               v požadovanej lehote si to vyžaduje,

           c, ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých   

                miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov   

                preložil náklad na iné vozidlo.

(4) Za dokládku sa považuje    zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri

takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.

Článok 3

Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom

(1) Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje vozové

zásielky, ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.

(2) Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:

a) preprava nákladu na paletách,

b) zvitkov,

c) preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov.

(3) Iné prepravy vykonáva  na základe podrobných objednávok prepravcov.

Článok 4

Veci  vylúčené z prepravy

(1) Z prepravy sú vylúčené:

a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,

b) nebezpečné veci v zmysle Dohody ADR,

c) predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť,

rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktoré majú byť pri preprave použité, sú

nevhodné pri preprave vozidlom dopravcu,

d) veci vysokej resp. ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.).

(2) Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu neprepravuje živé zvieratá.

(3) Dopravca nevykonáva zvlášť  nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali

špecializovanú technickú základňu.

(4) Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je

povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi

oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo

neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku

dohodnutého prepravného za celo vozovú zásielku, a zároveň bude znášať všetky pokuty spojené

s touto prepravou.

Článok 5

Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce  odosielateľa a príjemcu vecí s dopravcom

(1) Dopravca ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné

harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady  č. 561/2006 o harmonizácii niektorých

právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.  Ide najmä

o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa  a vykladacích miest príjemcu,

dodržiavanie  časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať  režim

práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.

(2) Zásielku alebo jej  časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a

manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ  povinný podať 

k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

(3) Odosielateľ je povinný zabaliť  riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by

bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných

zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca

neskúma,  či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade  či použitý obal je primeraný.

Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas

prepravy na ostatných prepravovaných zásielkach alebo vozidle.

(4) Odosielateľ  je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi

rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej

techniky pri ložných prácach a preprave.

(5) Odosielateľ  je povinný označiť  zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento

prepravný poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre

odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri preprave kusových

zásielok je odosielateľ  povinný každú zásielku zreteľne a nezmazateľne označiť  adresou

odosielateľa a príjemcu. Pri označovaní zásielok obsahujúcich nebezpečné veci odosielateľ je

povinný dodržať  ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave

nebezpečných vecí (ADR).  

(6) Pokiaľ povaha zásielky  vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým

spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ    povinný

označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa

platných Slovenských technických noriem (STN) prípade iných noriem (napr. IMO ak zásielka

bude prepravovaná aj  námornou dopravou).

(7) Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a

označovanie tovaru, prepravu odmietne; ak odosielateľ  výhradu dopravcu k baleniu a

označovaniu zásielky zapísanú v   nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade potvrdí,

môže dopravca zásielku prevziať k preprave.

(8) Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať,  či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu

v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na

mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je

pracovníkom dopravcu.

(9) Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá

zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť  odosielateľovi a odosielateľ  je povinný ju

prevziať späť.  

(10) Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená

škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť 

prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri

prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných  prekážkach pri preprave.

(11) Odosielateľ  zásielky je povinný dopravcovi odovzdať  zásielku v stave spôsobilom na

prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo sa

zistila jej chyba podľa ods. 10, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť.   Náklady

spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady

spojené s prerušením prepravy podľa od. 10 je povinný odosielateľ  zásielky dopravcovi

uhradiť.

(12) Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet, len

vtedy ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je

dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.

(13) Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť  nákladu vrátane paliet, prepravných skríň,

kontejnerov a pod. a s   manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými

zároveň so zásielkou.

(14) Hmotnosť  zásielky zisťuje odosielateľ  a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza

v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.

(15) Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať  hmotnosť  zásielky, hlavne ak má

pochybnosti o správnosti    tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť  zisťuje úradným

vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých

kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť  jedného kusa zásielky alebo mernej

jednotky je známa, prípadne zistená vážením.

(16) Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania    zaznamenáva dopravca na

všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní

k dispozícii.

(17) Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie

a pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje

hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.

(18) Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené

so zisťovaním hmotnosti zásielky.

(19) Odosielateľ  v SR si je vedomý, že ak uvedie bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho

prevádzkovateľa , pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla,

najväčšiu prípustnú hmotnosť  jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 

prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla, môže

byť  podľa zákona NR SR  č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov  

sankcionovaný zo strany Policajného zboru.

(20) Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu resp. jeho zlé rozloženie

zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, je odosielateľ  povinný    vykonať  vyloženie

časti zásielky resp. jej preloženie. Ak to dopravca zistí až počas prepravy napr. z dôvodu

nesprávnych údajov o hmotnosti zásielky,  je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky resp.

jej preloženie na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka sa bude prekladať 

resp.  časť  vykladať  je dopravca povinný informovať  odosielateľa zásielky a tieto úkony je

povinný zaznamenať  aj v prepravnom doklade. Na prepravu vyloženej  časti zásielky    je

odosielateľ povinný vystaviť samostatnú  objednávku prepravy.

(21) Odosielateľ  je povinný presne špecifikovať  v prepravnej zmluve miesto nakládky

a vykládky (presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých

nákladných vozidiel resp. v určitom  čase    na miesto nakládky resp. vykládky. Napríklad  či

miesto neleží v nízko emisnej zóne, v zóne s obmedzeniami pre vjazd nákladných vozidiel

s určitou celkovou hmotnosťou, s určitým zaťažením na nápravy a pod. Odosielateľ  tiež je

povinný uviesť dobu prevádzky príjemcu resp. v ktorom čase je možné vykonávať vykládku.

(22) Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa

dopravca s prepravcom nedohodol inak.  

(23) Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené v SR len vtedy, ak to nemožno urobiť 

mimo cesty. Náklad sa musí zložiť  a naložiť  čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená

bezpečnosť cestnej premávky.

(24) Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť  zabezpečovať  nakládku

a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak má k tomu

potrebné prevádzkové    zariadenie a pracovníkov a je to    v prepravnej zmluve výslovne

dohodnuté a za dohodnutý príplatok k cene za prepravu. Osádka vozidla dopravcu z hľadiska

predpisov o bezpečnosti práce nemôže používať   manipulačné zariadenia prepravcov pokiaľ 

nebola z ich prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom prepravcov.

(25) Odosielateľ  je povinný vykonať  včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a

k ochrane zásielky pred poškodením. Prepravca (odosielateľ a príjemca) je povinný zabezpečiť 

podmienky pre bezpečnosť  práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je

povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave, ktorý

umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť  dostatočné spevnenie

všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a

ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnostnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie miest

nakládky a vykládky vozidiel.

(26) Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo

ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky. Odosielateľ  zásielky    je povinný poskytnúť 

presné informácie o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má

odosielateľ  vypracované pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu v cestnej nákladnej

doprave je povinný ich dopravcovi v dostatočnom predstihu pre zahájením prepravy

poskytnúť v jazyku, ktorému dopravca rozumie.

(27) Vodič  (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť  a prípadne usmerniť 

rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav    vozidla

prepravovaným tovarom a z hľadiska toho aby pri preprave  nebola ohrozená bezpečnosť a

plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe

v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať  preloženie nákladu na

vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho  časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené môže

odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet

a nebezpečenstvo odosielateľa.

(28) Ak zabezpečuje    nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo

k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spúšťať  ťažšie

náklady z väčšej výšky na vozidlo.

(29) Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo

prepravovaným  nákladom, je prepravca povinný zaistiť po vyložení zásielky a pri opakovaných

prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak prepravca

nesplní túto povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.

(30) Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť  prijatie zásielky

alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju

použiť  k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ  dopravca

nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je

možno urobiť aj v prepravnej listine.

(31) Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla)

uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do

nákladného listu.

(32) Za  čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje; pokiaľ  nebolo

v prepravnej zmluve dohodnuté ináč;  čas od požadovaného času pristavenia vozidla dopravcu

na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom

nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenie prepravných dokladov k zásielke. Za čas  

zdržania môže dopravca požadovať  finančnú náhradu, ktorá by mala byť  dohodnutá

v prepravnej zmluve.

Oddiel II

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave

vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

Článok 6

Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

(1) Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy

o preprave bude sa riadiť ustanoveniami §§ 610‐629 o zmluve o preprave vecí podľa

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

(2) Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z

určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a

odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

(3) Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v

prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne

potvrdil prevzatie zásielky.

(4) Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať 

ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za

škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

(5) Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o

prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia

zmluvy.

(6) Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v

dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť 

dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

(7) Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má

podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie

prepravy.

(8) Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby

preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a

uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.  

(9) Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú peňažnú

sumu (zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia primerane

ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich  zákona č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

(10)  Ak si prepravu vecí objedná  u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu             

zmluvy o preprave nákladu podľa §765 a nasledujúcich  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 7

Povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky

(1) Objednávateľ  prepravy najčastejšie odosielateľ  je povinný poskytnúť  dopravcovi správne

údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi

porušením tejto povinnosti.

(2) Odosielateľ  je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky e‐

mailom, faxom prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky

pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.

(3) Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa

prepravy budú opakovať  a preprava bude trvať  dlhšie obdobie je vhodnejšie medzi

dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.  

(4) Objednávka prepravy musí obsahovať  údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie

faktúry podľa platnej legislatívy. Pre správne uzavretie prepravnej zmluvy musí objednávka

alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje:

a) obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ  DPH, e‐mail,  číslo telefónu

a podľa potreby aj iné kontaktné údaje,

b) informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť (hmotnosť vrátane obalu a aj palety), počet

kusov, rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),

c) miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),

d) ak je požadovaný tak aj čas nakládky a čas vykládky,

e) pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia,

f) dohodnutú odplatu za vykonanie  prepravy (cenu za prepravu),

g) splatnosť faktúry.

(5) Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom

a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

(6) Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich

dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu

spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou.

(7) Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky

ako je bežná trhová cena.

(8) Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako  33.000 €  je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať  dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielky.  

(9) Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.

(10) Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom)

a dopravcom :

a) prijatím objednávky,

b) ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy,

c) prevzatím zásielky k preprave.

(11) Objednávka je prijatá

a) ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu,  čase,

prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo

b) okamžikom, keď  písomne, e‐mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom

potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada odosielateľ  takéto

potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,

c) započatím objednanej prepravy dopravcom pokiaľ  nebola objednávka prijatá podľa

predchádzajúcich bodov.

(12) Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi vzniká

nová prepravná zmluva.

(13) Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca požadovať 

od objednávateľa prepravy    zloženie zálohy až do výšky 100 % z dohodnutej ceny resp.

predbežnej ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť 

požadované daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).

(14) Až do vydania zásielky má odosielateľ  právo dávať  za podmienok ustanovených týmto

prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.

(15) Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase

uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

(16) Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva

neurčuje za rozhodnú inú cenu.

(17) Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na

pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

(18) Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie

zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto

okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však

zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom.                 

V tomto prípade má naďalej právo nakladať  so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ 

dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým

spôsobom ako pôvodný príjemca.

(19) Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči

odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy  prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach

príjemca vedel alebo musel vedieť.

(20) Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné    právo

k zásielke,  dokiaľ s ňou môže nakladať.

(21) Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť  pred

zádržnými právami vzniknutými predtým.

(22) Zádržné právo dopravcu má prednosť pred zádržným právom zasielateľa.

Článok 8

Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a  za nedodržanie podmienok prepravy

(1) Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do

jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej

starostlivosti.

(2) Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku,  

c) okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; ide tu o prípady vyššej moci napríklad

poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, pádu lavíny a pod.

d) vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na

prepravu, a ak bol vydaný nákladný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná; ak

neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke

vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky

poznateľná. Dopravca má právo zapísať výhrady k obalu a stavu zásielky do prepravného

dokladu resp. dodacieho listu, ktorý ostáva u odosielateľa zásielky.

(3) Pri škode na zásielke vzniknutej podľa odseku (2) je dopravca povinný vynaložiť odbornú

starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

(4) Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v

čase, keď bola odovzdaná dopravcovi, maximálne podľa dohovoru CMR.

(5) Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi

cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by  v tomto

čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.

(6) Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka je dopravca povinný strate

alebo zničení zásielky nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase,

keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášať účelne vynaložené náklady

vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo zničenej zásielky. Pri poškodení alebo

čiastočnej strate zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola zásielka znehodnotená; ak

je účelné vykonať opravu, uhrádza dopravca náklady opravy. Dopravca za uvedené škody

zodpovedá do limitu poistného plnenia 332 000,‐ EUR na základe poistenia zodpovednosti

za škodu cestného dopravcu. Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou

starostlivosťou a v určenej lehote. Za iné škody z nákladnej prepravy, ako sú škody na

prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej

lehoty. Dopravca za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty zodpovedá do výšky

prepravného. Odosielateľ alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi

jednoznačne preukázať.

(7) Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej

do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je

povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú

odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

(8) Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny

odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku

vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

(9) Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby

prepravu uskutočňoval sám.

(10)  Za škodu spôsobenú  odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už

dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných

výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

(11) Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje

požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho

nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.  

(12)  Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od

vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do  šiestich mesiacov od

prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.

Článok 9

Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy

(1) Až do vydania zásielky môže odosielateľ  požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu

bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je

povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

(2) Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.

(3) Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy  podľa ods. 1

hradí odosielateľ a podľa ods. 2 príjemca.

(4) O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia tiež ustanovenia čl. 7.  

(5) Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to

bez meškania dopravcovi.  

(6) Ak bola preprava odvolaná až po výjazdu vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už

bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane

odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.

(7) Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých

podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez

meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté

dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy môže odstúpiť  tiež

vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch

hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.

(8) Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu započať 

alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol

dohodnutý  ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania

návrh odosielateľa.

(9) Dopravca    nemusí vyrozumieť  odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť 

preloženia zásielky) a    dosiahnutie jeho návrhu by si vyžiadalo dlhšej doby, než bude

potrebná k odstráneniu prekážky.

(10) Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje

dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine

dať  návrh, ako so zásielkou naložiť  pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení

prepravnej zmluvy.

(11) Ak nie je možno podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať  príjemcovi ani vrátiť 

odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie; o uložení zásielky dopravca bez meškania

vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.  

Článok 10

Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

(1) Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne

likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo

je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom

do nákladného listu ich podpisom potvrdiť  alebo dopravca sa môže na prepravnej listine

dohodnúť inak.

(2) Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu  so zásielkou.

(3) Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:

a) názov (meno) odosielateľa a príjemcu,

b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,

c) počet kusov,

d) celkovú hmotnosť zásielky,

e) miesto nakládky a miesto vykládky,

f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,

g) miesto pre výhrady dopravcu.

(4) Prepravnou listinou vo vnútroštátnej  cestnej nákladnej doprave je:

a) prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,

b) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.

(5) Prepravnou listinou v medzinárodnej   cestnej nákladnej doprave je medzinárodný nákladný

list CMR.

(6) Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať 

pre každú  časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť 

údaje prepravnej listiny zjednodušené.

(7) Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov,

ktoré zapisujú  do prepravnej listiny.

(8) Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla

na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov

a spôsobu nakládky.

Oddiel III

Záverečné ustanovenia

Článok 11

Reklamačné konanie

(1) Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo

príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu

cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku

a Občianskom zákonníku.

(2) Oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať  u dopravcu všetky práva

vyplývajúce z prepravy písomne.

(3) Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) žiadať len

ak ju preukázateľne  dopravcovi uhradil.  

Článok 12

Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť

(1) Podľa zákona NR SR  č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave   dopravca zverejnil tento prepravný

poriadok na svojom webovom sídle (www.pillar.sk)  a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.  

(2) Tento prepravný poriadok je platný od 01.09.2012.

(3) Podľa zákona NR SR  č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave   zverejnený prepravný poriadok je

súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah

súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

(4) Objednávateľ  prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy  o preprave  vecí resp. nákladu

povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

Článok 13

Zmeny v prepravnom  poriadku cestnej nákladnej dopravy

(1) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné    dňom ich zverejnenia

a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

(2) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca

zabezpečí  jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:   Slavomír Pillár, riaditeľ spoločnosti.

               

                                                                      

………………………………………………….                podpis